Komplexná ochrana osôb a majetku

Spoločnosť so sídlom na Jesenského ulici č. 12 v Košiciach datuje počiatky svojej činnosti do roku 1991, dynamicky sa rozvíjala v rôznych aktivitách a za uplynulé obdobie dosiahla vysokú kvalitatívnu, technickú a personálnu úroveň.

Na základe licencie vydanej podľa Zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, § 3 v zmysle citovaného zákona ponúka tieto činnosti strážnej služby:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  • ochrana osoby,
  • ochrana majetku a osoby pri preprave,
  • ochrana prepravy majetku a osoby,
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb,
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému),
  • vypracúvanie plánu ochrany alebo
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Dnes môže so sebavedomím prehlásiť, že G1 MONITOR, s.r.o. má stabilnú pozíciu na trhu bezpečnostných agentúr na Slovensku. Zabezpečujeme ochranu vyše 400 klientom.

Krédom spoločnosti sa stala myšlienka poskytnúť klientom pocit istoty a bezpečia, vychádzajúc z presvedčenia, že tieto hodnoty sú v dnešnom svete stále viac cenené.

Služby sú poskytované na zmluvnom základe. V prípade záujmu zákazníka o vypracovanie cenovej ponuky odborní pracovníci vypracujú návrh poskytovania bezpečnostných služieb, v ktorom sa vyšpecifikuje druh požadovanej služby, jej vecný a časový rozsah, počet bezpečnostných pracovníkov, spôsob a množstvo použitých vecných bezpečnostných prostriedkov a navrhne sa cena.